سيستمهای روشنايی

سقف کاذب

           
 

ساختمانهای مسکونی

- برج مسکونی آسا - زعفرانیه

- مجتمع مسکونی گلف - جزیره کیش

- برج بین المللی تهران - بزرگراه کردستان